menu
Wypróbuj za darmo

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Platformy LucidOffice. Program ukierunkowany jest dla firm, które chciałyby czerpać korzyści wynikające z polecania Aplikacji dostępnych na Platformie LucidOffice, takich jak: LucidCRM lub LucidMailer oraz rozwiązań dedykowanych.

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Program Partnerski - program dotyczący współpracy Organizatora i Partnera w zakresie świadczenia przez Partnera usług reklamowych i marketingowych, mających na celu sprzedaż usług oferowanych na Platformie LucidOffice
 2. Organizator (Administrator) - Spacja.com Mariusz Goch z siedzibą Wólce Kozodawskiej, ul. Familijna 27; NIP: 1231035795; adres email: poczta (at) spacja.com;
 3. Platforma (System)- system informatyczny LucidOffice zainstalowany na serwerach Organizatora będący podstawą dla udostępnianych Aplikacji oraz umożliwiający logowanie Użytkowników oraz zarządzanie kontem Klienta.
 4. Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Administratora, udostępniane Klientowi w technologii Cloud Computing poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacją nazywamy system oparty o platformę LucidOffice taki jak LucidCRM, LucidMailer oraz aplikacje dedykowane dostosowane do potrzeb Klienta.
 5. Usługa – dostęp do wybranej aplikacji LucidOffice takiej jak LucidCRM, LucidMailer lub do aplikacji dedykowanej, dostosowanej do potrzeb Klienta, udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Administratora. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Partner – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), który zarejestrował się na Platformie LucidOffice jako Klient i przystąpił do Programu Partnerskiego.
 7. Konto Partnera - indywidualne konto rozliczeniowe Partnera w obrębie Systemu LucidOffice, zawierające informacje na temat naliczonych prowizji Partnera.
 8. Klient – użytkownik, który zawarł z Organizatorem umowę na korzystanie dowolnej usługi w ramach platformy LucidOffice.
 9. Kod Polecającego - indywidualny numer, który zostanie przyznany Partnerowi.
 10. Panel zarządzania kontem - strona na Platformie LucidOffice dostępna po zalogowaniu umożliwiająca zarządzanie kontem.

II. Warunki udziału w Programie Partnerskim

 1. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Panelu zarządzania kontem.
 3. Po akceptacji regulaminu Partner otrzyma pełny dostęp do strony Program Partnerski w Panelu zarządzania kontem LucidOffice, na której będę dostępne informacje:
  1. Kod Polecającego - którego użycie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym powiąże nowego Klienta z Kontem Partnera
  2. Linki afiliacyjne, których użycie zapewni automatyczne wypełnienie Kodu Polecającego.
  3. Kwota naliczonej prowizji
 4. Partner zobowiązuje się do aktywnego promowania usług Platformy LucidOffice i pozyskiwania Klientów.
 5. W przypadku zmiany danych Partnera, Partner ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Organizatora o powstałych zmianach. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o zmianie ujawnionych dotychczas danych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej. W przypadku braku zaktualizowania przez Partnera danych korespondencyjnych, korespondencję kierowaną przez Organizatora na dotychczas zgłoszone dane adresowe uznaje się za skutecznie doręczoną.

III Funkcjonowanie Programu partnerskiego

 1. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner może promować Platformę LucidOffice oraz dostępne na niej Aplikacje poprzez:
  1. umieszczenie w obrębie swojej strony internetowej lub mediów społecznościowych materiałów promocyjnych i reklamowych oraz linków promocyjnych
  2. publikacje w obrębie swojej strony internetowej informacji prasowych dotyczących Aplikacji
  3. umieszczenie na swojej stronie internetowej oferty korzystania z Aplikacji
  4. wszelkie inne działania marketingowe Partnera
 2. Warunkiem przypisania Klienta do Konta Partnera jest podanie w formularzu rejestracyjnym Kodu Polecającego Partnera.

IV Wysokość i wypłata wynagrodzenia Partnera

 1. W okresie 12 miesięcy od rejestracji Klienta, Partnerowi będzie przysługiwała prowizja w wysokości 30% kwoty netto od wszystkich opłaconych przez Klienta zamówień na Usługi Platformy LucidOffice.
 2. Podstawę ustalenia ilości przypisanych Klientów oraz wysokości należnej prowizji stanowią zapisy bazy danych Organizatora.
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, jeśli:
  1. dany Klient zarejestrował się nie podając Kodu Polecającego Partnera
  2. dany Klient przed zakupem Pakietu za pośrednictwem portalu Partnera, wybrał odnośnik innego Partnera lub został przez niego wcześniej zgłoszony i okoliczności te zostały udokumentowane poprzez zapisy w bazach danych Organizatora
  3. dany Klient zrezygnował z zamówionej Usługi
  4. Konto Partnera zostało usunięte przez Organizatora w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy
 4. Wszystkie środki finansowe zgromadzone przez Partnera w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami sumowane są na jego Koncie. Rozliczenie zgromadzonych środków następuje po zakończeniu umówionego okresu rozliczeniowego.
 5. Partner wystawi fakturę w oparciu o zestawienie przygotowane i udostępnione mu przez Organizatora.
 6. Wynagrodzenie wypłacane będzie Partnerowi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na wystawionej przez Partnera fakturze. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

V Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu Partnerskiego można zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora lub mailowo na adres poczta (at) spacja.com wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.
 2. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu do 30 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Partner zostanie każdorazowo poinformowany. Stanowisko Organizatora w przedmiocie reklamacji będzie ostateczne i wiążące.

VI Zakończenie Programu Partnerskiego

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, o czym poinformuje Partnera przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Partnerskiego, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia stosownej informacji o tym fakcie na Koncie Partnera.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Względem Partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”).
 2. Organizator dba o bezpieczeństwo danych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Partnerów:
  1. imię, nazwisko, firma;

  2. adres;

  3. adres poczty elektronicznej;

  4. NIP;

  5. informacja o posiadaniu tytułu prawnego do witryny lub witryn internetowych.

 4. Udostępnienie danych określonych w ust. 3 jest dobrowolne. Partner ma prawo wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem umożliwienia uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 6. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu Partnerskiego oraz w celach marketingowych, a w szczególności Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego, wysyłanych przez Organizatora na adres e­mail wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Organizator nie zamierza przekazać danych osobowych Partnerów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Partnerów nie będą podlegały profilowaniu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot. W szczególności prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, zwłaszcza na innego Partnera.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego Organizator będzie informował Partnera pocztą tradycyjną lub mailową na adres e­mail wskazany przez Partnera w formularzu rejestracyjnym lub w wiadomościach systemowych na Koncie Partnera.
 3. Organizator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Partnera.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego, jak również oprogramowania komputerowego.
Wypróbuj za darmo
extensionLucidOffice
Pakiet aplikacji dla firm i organizacji
people_altLucidCRM
Zarządzanie relacjami z klientami, obsługa zgłoszeń, komunikacja w firmie
emailLucidMailer
Program do mailingu, budowanie bazy, wysyłka kampanii, śledzenie konwersji