menu
Wypróbuj za darmo

Regulamin

Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem, określa warunki oraz zakres świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy LucidOffice, zasady korzystania z jej usług i zasady ochrony danych osobowych. Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień i punktów przedstawionych poniżej.

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Usługodawca - Spacja.com Mariusz Goch z siedzibą Wólce Kozodawskiej, ul. Familijna 27; NIP: 1231035795; adres email: poczta (at) spacja.com zwany dalej Usługodawcą lub Administratorem.
 2. Usługobiorca (Klient) - podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Platforma (System)- system informatyczny LucidOffice zainstalowany na serwerach Usługodawcy będący podstawą dla udostępnianych Aplikacji oraz umożliwiający logowanie Użytkowników oraz zarządzanie Kontem Usługobiorcy.
 4. Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Administratora, udostępniane Klientowi w technologii Cloud Computing poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacją nazywamy system oparty o platformę LucidOffice taki jak LucidCRM, LucidMailer oraz aplikacje dedykowane dostosowane do potrzeb Klienta.
 5. Usługa – dostęp do wybranej aplikacji LucidOffice takiej jak LucidCRM, LucidMailer lub do aplikacji dedykowanej, dostosowanej do potrzeb Klienta, udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Administratora. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto firmy (Konto) - instancja aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla użytkowników Usługobiorcy korzystająca z dedykowanej bazy danych.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie z zamówionych Aplikacji na Koncie Klienta. Użytkownikiem może, ale nie musi być pracownik Klienta. Użytkownik identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail oraz hasła.
 8. Okres Abonamentowy - to okres czasu, na który wybrana Usługa udostępniana jest Klientowi dla określonej w zamówieniu ilości Użytkowników.

 9. Abonament - uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.

 10. Cennik - zakładka udostępniona na stronie informacyjnej Aplikacji zawierająca informacje dotyczące wysokości Opłat Abonamentowych za korzystanie z Usług. Cennik uzupełnia Regulamin i jest integralną częścią Umowy zawieranej przez Klienta. Wszelkie zmiany Cennika nie stanowią zmiany Regulaminu
 11. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 12. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

 13. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych użytkowników Serwisu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 14. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nieaktualne.

 15. Wyłączne prawa autorskie do stron informacyjnych, Platformy oraz Aplikacji należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 16. Wszystkie kody źródłowe Platformy oraz Aplikacji są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie oraz używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody Usługodawcy.

II. Zakres świadczonych usług

 1. Na mocy Umowy zawartej z Użytkownikiem, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, które w ogólnym pojęciu polegają na:
  1. Zapewnieniu dostępu do platformy LucidOffice
  2. Udostępnianiu Usługobiorcy aplikacji biznesowych: LucidCRM, LucidMailer oraz aplikacji dedykowanych
  3. Udostępnianiu możliwość pracy i gromadzenia danych dedykowanej w bazie danych
  4. Archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą
 2. Aplikacje są udostępniane w modelu SaaS (Software as a Service).
 3. Szczegłówy zakres funkcjonalności Usługi zależy od wybranego Pakietu.
 4. Ilość dostępnych Użytkowników jest określana przez Klienta podczas składania zamówienia.
 5. Zwiększyć ilość Użytkowników można w dowolnym momencie Okresu Abonamentowego składając oddzielne zamówienie.
 6. Dostęp do kolejnych Aplikacji można zamówić w dowolnym momencie Okresu Abonamentowego.

III. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie pierwszego logowania na stronie po zatwierdzeniu i akceptacji Regulaminu.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje:
  1. za porozumieniem stron – w każdej chwili
  2. w razie nieuiszczenia w terminie opłaty za korzystanie z usług serwisu
 3. Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez Użytkownika bez podania przyczyn.
 4. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Administratorowi przez Użytkownika wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  1. umyślnego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu
  2. działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie
  3. wykorzystywania Usług do celów niezgodnych z aktualnie obowiązującym prawem
  4. działania na szkodę Administratora
 6. Okres wypowiedzenia w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 5 wynosi 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Administratora. wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez Spacja.com Mariusz Goch za świadczoną Usługę w formie elektronicznej.

IV. Płatności

 1. Rejestracja w systemie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnego pakietu.
 2. Po rejestracji zostaje utworzone Konto Klienta z aktywnym darmowym pakietem Usług.
 3. Ceny pakietów i ich zawartość określa Cennik dostępny na stronach lucidcrm.pl i lucidmailer.pl.
 4. Klient wykupuje czasowy dostęp do wybranej Aplikacji dla określonej liczby Użytkowników poprzez złożenie zamówienia w panelu zarządzania Kontem Klienta.
 5. Pakiet obowiązuje zawsze od dnia potwierdzenia płatności lub dnia ustalonego przez Użytkownika.
 6. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany Regulaminu.
 7. Usługobiorca jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem
 8. W przypadku stwierdzenia braku płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, a Konto Klienta przechodzi na plan darmowy.
 9. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi lub w Panelu Klienta w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1, jest Usługodawca
 3. Usługodawca będzie przetwarzał dane, o których mowa w pkt. 1, wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Klient ma prawo do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przygotowania takiej umowy ciąży na Kliencie. Treść umowy powierzenia danych osobowych będzie indywidualnie ustalana pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest dla niego niekorzystna.
 5. Klient oświadcza, że na podstawie oddzielnie zawartej z Usługodawcą umowy w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami) powierzy Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usługi. W przypadku nie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Klient przetwarza dane w systemie na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty zarówno za zawarcie jak i trwanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opłata ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru przetwarzanych danych.
 7. Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
  1. świadczenie Usługi
  2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
  3. cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności
  4. prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta
 9. Usługodawca nie będzie w żaden sposób ingerował w zawartość baz danych bez wyraźnego żądania Klienta. Żądanie takie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 10. Klient oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Systemu i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 11. Jeśli, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych na Koncie zobowiązuje Klienta do rejestracji bazy danych, do Klienta należy obowiązek zgłoszenia tej bazy do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 12. Po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Konta wszelkie dane Klienta podlegają usunięciu z baz danych systemu.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Aplikacji.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych mających na celu zapewnienie trwałości danych wprowadzonych przez Klientów do Systemu, między innymi poprzez wykonywanie codziennych kopii danych i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. W przypadku stwierdzenia awarii systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa.
 3. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Aplikacji spowodowane:
  1. siłą Wyższą
  2. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika
  3. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego
  4. działaniem osób trzecich
  5. spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora
  6. nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu
  7. błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.
 4. Administrator w związku ze świadczonymi Usługami nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej

  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści

  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona

  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi

  5. skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usługi

  6. skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy

  7. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi

  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób

  9. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Serwisu

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

 6. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie Usługi, a których działalność jest niezależna od Stron.

 7. W ramach świadczenia Usługi Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Aplikacji. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Systemu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Systemu. Administrator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Systemu. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Aplikacji w celu ich aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

VII. Treści i niedozwolone praktyki

 1. Z systemu mailingowego LucidMailer dostępnego w ramach Usługi Klient może korzystać wyłącznie w celu wysyłania emaili do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do listy mailingowej i otrzymywanie informacji handlowych i zgody tej nie wycofali, chyba że Klient posiada inną ważną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych kontaktów w ramach Usługi.
 2. Niedozwoloną praktyką jest korzystanie z zakupionych lub wynajętych list mailingowych lub innych cudzych list
 3. Podczas wysyłki kampanii mailingowych w ramach aplikacji LucidMailer niedozwolone jest podszywanie lub próby podszywania się pod inne osoby lub jednostki (w tym jednego z pracowników lub przedstawicieli) lub Usługi poprzez podrabianie nagłówka lub innych informacji identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, pseudonim, nazwa domeny lub adres email.
 4. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi, zwłaszcza na udostępnianych formularzach oraz w wysyłce kampanii mailingowych.
 5. Usługodawca nie rości sobie żadnych praw do Treści i przyjmuje, że prawa i tytuły do treści przysługują Klientowi (lub jego Użytkownikom)
 6. Jeśli Klient opublikuje, prześle lub w jakikolwiek inny sposób udostępni treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jest on zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, do przestrzegania warunków świadczenia usług, warunków licencyjnych lub regulaminów ustalonych przez te podmioty.

VIII. Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź kwoty faktury.
 2. Reklamacje należy składać w formie e-maila adresowanego na adres poczta (at) spacja.com wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać:
  1. dane Klienta
  2. dane Użytkownika, który był zalogowany podczas wystąpienia problemu
  3. datę, czas i szczegółowy opis okoliczności wystąpienia problemu
  4. w przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści
  5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją 
 4. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 5. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 6. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 30 dni.
 7. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony na adres kontaktowy przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­-mail. 

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu.
 2. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie.
 3. Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu.
 4. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Administratorowi przez Użytkownika dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji.
 5. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi.
Wypróbuj za darmo
extensionLucidOffice
Pakiet aplikacji dla firm i organizacji
people_altLucidCRM
Zarządzanie relacjami z klientami, obsługa zgłoszeń, komunikacja w firmie
emailLucidMailer
Program do mailingu, budowanie bazy, wysyłka kampanii, śledzenie konwersji